Våre tjenester


Ambar tilbyr rådgivning innen krise- og beredskapshåndtering. Vi skreddersyr kurs, trening og øvelser slik at selskaper tilegner seg kunnskap og ferdigheter for aktivt og effektivt kunne håndtere en hvilken som helst krise.


Krise- og beredskapsøvelser

Risikoforståelse bestemmer om man øver, hva man øver på og hva man lærer av øvelser. Når det haster med å handle blir man sjelden bedre enn forberedelsene tilsier. Vår erfaring viser at økt oppmerksomhet på kompetanse og øvelser innen beredskap gir store forbedringer når det kommer til ansvar og rolleforståelse, prosedyrer og generell funksjonalitet i eget planverk. 

Ingen øvelser er bedre enn den evalueringen som gjennomføres i ettertid. Vi legger derfor stor vekt på evaluering. En evalueringsrapport basert på øvingsmål danner grunnlag for læring og fører til at beste praksis, kunnskap og nødvendige endringer føres tilbake til organisasjonen.


Krise- og beredskapsplanverk

Vi tilbyr rådgivning i å sette opp en robust krise- og beredskapsorganisasjon. Dette starter med å utarbeide et tilpasset krise- og beredskapsplanverk. Planverket ligger til grunn for at virksomheten kan ta i bruk innøvde prosedyrer når krisen inntreffer. 

Forutsetningen for å kunne håndtere en krise på en best mulig måte er at ledelsen på alle nivåer har god kunnskap om hvilke risiko- og sikkerhetsutfordringer selskapet står overfor. 


Personell- og pårørendehåndtering

Å møte mennesker som er i kriser kan være krevende. Å kunne ivareta eget personell og deres pårørende er et sentralt område for en god og forsvarlig krisehåndtering. Dette stiller krav til et robust planverk og et trenet personell for å kunne håndtere. 


Rådgiving

Vi bistår i alle deler av krise- og beredskapsarbeidet for å sikre at en virksomhet har en robust og god organisering med trente medarbeidere. Det kan likevel være hendelser som oppstår der det er behov for rådgivning enten før, under eller etter en krise. 

Ambar tilbyr rådgivning og/eller innleie av personell til å håndtere en krise eller til å bistå i deler eller  hele beredskapsorganiseringen. 

Dette kan gis før, under og etter en krise.


Medietrening og krisekommunikasjon

Om et selskap opplever mediepågang i forbindelse med en krise eller ønsker å nå ut med et positivt budskap i mediene, er det avgjørende å kommunisere riktig til omverdenen.

Ambar tilbyr rådgiving og skreddersydde løsninger for kommunikasjonskurs. Vi tilpasser for små og store grupper og for enkeltpersoner. Målet med alle våre kurs er at deltakerne skal bli trygge i situasjoner der de skal fremføre et budskap, det være seg i media, foredrag, taler eller til sine ansatte og kolleger.

Vi har utviklet egne kursopplegg som har fått svært gode tilbakemeldinger. Øvelsene blir gjennomført med bruk av profesjonelle TV-kameraer, og evalueringene foregår med støtte i opptakene.